Om programmet

Programmets utgångspunkt utgår ifrån att brukarens kunskap och erfarenhet är nödvändiga för att fatta välgrundade beslut i en personcentrerad vård och omsorg. Programmet fyller en lucka på den svenska marknaden och kompletterar befintlig vård och omsorg genom att erbjuda ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att skapa möjligheter för kunskapsutbyte mellan brukare och personal samt att skapa möjlighet för brukare att vara medaktör i sin egen vård. Programmet stärker en personcentrerad, återhämtningsinriktad och evidensbaserad praktik, där brukarens roll som medaktör är central. Programmet bygger på fem moduler; Utbildning, Interaktivt digitalt stöd, Kunskapsportal, Implementeringsstöd och Uppföljningsinstrument. 

Utbildning
 

Utbildningen består av två moduler;  en teoretisk kring delat beslutsfattande och återhämtningsinriktad praktik, samt en praktisk där möjlighet ges att praktiskt öva på arbetssättet delat beslutsfattande med hjälp av det interaktiva beslutsstödet.


 

Implementeringstöd

En viktig del i att stödja implementering av ett nytt arbetssätt är deltagandet av en facilitator. Facilitatorns roll är att handleda och stödja personal  under implementeringsprocessen.

Interaktivt digitalt stöd
 

Det interaktiva digitala beslutsstödsverktyget ger möjlighet för brukaren att vara delaktig och informerad i sin egen vårdprocess och förser personal med brukarens kunskap och preferenser. Verktyget skapar förutsättningar för gemensamma välgrundade beslut och vårdplaneringar.  

 

Mätmetoder för att mäta både process och effekt av arbetet är framtaget. Internationella instrument  som mäter delaktighet och återhämtningsinriktning har översatts och validerats.  

 

Kunskapsportal
 

Som en del i programmet ingår en kunskapsbank innehållande fördjupande kunskap, information och praktisk vägledning med syfte att stödja beslutsprocessen. Kunskapsbanken innehåller forskning, lagstiftning, nationella riktlinjer, filmer, brukarberättelser, länkar etc

 


För att Du som brukare och personal ska kunna få ta del av allt material, var god gå till Inlogg