Instrument - Återhämtning

INSPIRE

INSPIRE är ett självskattningsformulär som mäter brukarens upplevelse av återhämtningsstöd från sin behandlare. Instrumentet består av två subskalor; Stöd (innehåller 20 frågor) och relation (innehåller 8 frågor). Skalorna mäter allians, samhörighet, hopp, identitet, mening och empowerment. Instrumentet har utvecklats av Williams et al., (2014) och har översatts och validerat i en Svensk kontext av forskargruppen. Resultatet av valideringen visade att instrumentet hade goda psykometriska egenskaper i en Svensk kontext (Schön et al., 2015).

Instrument - Delat beslutsfattande

DYADIC OPTION

Instrumentet Dyadic Option mäter upplevelsen av en beslutsprocess. Instrumentet finns i både en brukare- och en personalversion med syftet att fånga båda perspektiven. Instrumentet innehåller 12 frågor med en fyrgradig skala från Instämmer helt (poäng =4) till
instämmer inte alls (poäng =1). Summan av poängen är mellan 1 till 48 och högre poäng indikerar en högre upplevd brukarmedverkan i delad beslutsfattande. Instrumentet är utvecklat av Melbourne et al., (2010) och har översatts till Svenska av forskargruppen och visat goda psykometriska egenskaper (Rosenberg et al., 2017).

SURE

SURE är ett självskattningsformulär som mäter hur förberedd och säker brukaren känner sig i att fatta ett beslut gällande sina vård- och stödinsatser. Instrumentet består av 4 frågor med svarsalternativen Ja (poäng = 1) och nej (poäng = 0). Frågeformuläret utvecklades av Legare et al. (2010) i syfte att stödja vårdgivare att i ett tidigt skede identifiera brukare som har beslutskonflikt. Summan av poängen kan vara allt från 0 till 4. En poäng på 3 eller mindre betraktas som en indikator på kliniskt signifikant beslutskonflikt och en poäng på 4 innebär att individen är redo att fatta ett beslut (Ferron Parayre m.fl. 2013). Instrumentet har översatts och validerats i en Svensk kontext av forskargruppen, vilket visat goda psykometriska egenskaper (Rosenberg et al., 2017).

Collaborate

CollaboRATE  mäter brukarens upplevelse av hur stora ansträngningar som gjorts för hen i samband med planerade åtgärder och insatser gällande dennes situation. Instrumentet innehåller 3 frågor och klienten skattar på en femgradig skala från "Ingen ansträngning alls" (poäng=0) till "alla ansträngningar som kunde göras gjordes" (poäng=4). Summan av poängen kan vara allt från 0 till 12 där en högre poäng indikerar att en högre insats gjordes för brukarens delaktighet i beslut (Barr et al 2014). Instrumentet är utvecklat av Elwyn et al., (2013) och har översatts till Svenska av forskargruppen och visat goda psykometriska egenskaper (Rosenberg et al., 2017).

Hur kan ni få ta del av instrumenten?
Om du skulle vilja använda ett eller flera av instrumenten, för utvärdering i din verksamhet eller för forskning, kan du kontakta någon av oss i projektgruppen via e-mail.